خرمای مغزدار

خرمای ربی با مغزهای گردو، بادام، پسته، قیصی، تخم کدو که در حال حاضر در سه نوع بسته بندی متفاوت تهیه و عرضه شده است .  این محصول از خرمای مرغوب و مغزیجات با کیفیت تهیه و آماده شده است و محصولی مناسب برای کادویی به عزیزان و مصرف کودکان و خانواده می باشد .